NÂNG CẤP KỸ NĂNG F1

NÂNG CẤP KỸ NĂNG F1

 

I.          CHỨC NĂNG KINH MẠCH

Hình ảnh

 Mô tả

Huyết Mạch Vô Song

 

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.

II.          CHỨC NĂNG HUY CHƯƠNG 

Hình ảnh

 Mô tả


Phôi Vàng Huy Chương

 

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.III.          CHỨC NĂNG KẾ THỪA 

Hình ảnh

 Mô tả

Kế Thừa Long Châu

 

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.IV.          CHỨC NĂNG TỌA KỴ

Hình ảnh

 Mô tả


Thuần Dưỡng Đan

 

Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.
Căn Cốt Đan

Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.Linh Tê Ngọc

Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.V.          CHỨC NĂNG HỘ VỆ

Hình ảnh

 Mô tả

Huyền Tinh 12

 Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.

 

VI.          CHỨC NĂNG THẦN BINH 

Hình ảnh

 Mô tả

 

  Nguồn gốc: CHƯA MỞ

 

VII.          CHỨC NĂNG PHỤNG HOÀNG 

Hình ảnh

 Mô tả

Lửa Phụng Hoàng

 

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung.VIII.          CHỨC NĂNG KỸ NĂNG BANG 

Hình ảnh

 Mô tả

 

 Nguồn gốc: CHƯA MỞ.

 

IX.          CHỨC NĂNG LIỆT DIỆM

Hình ảnh

 Mô tả

 

 Nguồn gốc: CHƯA MỞ.

 


HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP

Hình ảnh

Mô tả

 NPC NÂNG CẤP

·        Hướng dẫn nâng các chức năng: Đối thoại với NPC chọn chức năng nâng cấp.

           

·        Nộp nguyên liệu: Chuẩn bị nguyên liệu đủ theo yêu cầu của NPC. Một số chức năng yêu cầu tách nguyên liệu và nộp đủ số lượng, một số sẽ trừ trực tiếp từ hành trang.

       

·        Lưu ý: Nâng cấp có tỉ lệ thành công và thất bại.