NÂNG CẤP TRANG BỊ

NÂNG CẤP TRANG BỊ

 • NÂNG CẤP VŨ KHÍ  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Đá Thần Binh

  Vé Cường Hóa Vũ Khí

  Kim Nguyên Bảo Đại


  Vũ Khí Cấp Thấp

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung, hoạt động điểm danh ngày. • NÂNG CẤP TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Danh Bổ Lệnh


  Trang Bị Đồng Hành Cấp thấp hơn

   

   

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung, Nhiệm vụ truy nã. • NÂNG CẤP PHÁP BẢO  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Pháp bảo cấp thấp

   

   

   

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung, quay Bách bảo rương. • NÂNG CẤP KINH THƯ  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Giấy đặc biệt

  Bút lông đặc biệt

  Mảnh thiên thư

  Kinh thư cấp thấp

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung. • NÂNG CẤP MẶT NẠ  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu


  Mặt nạ cấp thấp hơn

   

      Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung, quay Bách bảo rương. • NÂNG CẤP NGỰA  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Tiến cấp phù

  Tiến cấp đơn

  Ngựa cực phẩm

  Ngựa Cấp Thấp

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 1, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung. • NÂNG CẤP ẤN  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Đá Thần Binh

   

   

   

   Mô tả

  Nguồn gốc: Train Tần Lăng 3, Phó bản Vạn Hoa Cốc, Thiên Quỳnh Cung, quay Bách bảo rương. • NÂNG CẤP ĐỒ THẦN  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Nguyên Liệu

  Đá Thần Binh

   

   

   

   Mô tả

  Nguồn gốc: Tham gia các event mừng phiên bản, event ngày lễ, hoàn thành hoạt động báo danh, mốc nạp đồng.