TÀN SÁT ĐƯỜNG - LUYỆN CẤP, CHUYỂN SINH

TÀN SÁT ĐƯỜNG - LUYỆN CẤP, CHUYỂN SINH

TÀN SÁT ĐƯỜNG - LUYỆN CẤP, CHUYỂN SINH

Hoạt động Tàn Sát Đường:

Thời gian: 14H00 VÀ 20H00, Hoạt động kéo dài 30 phút.
Nội dung: Hoạt động nhận EXP mục đích cầy cấp chuyển sinh.
Phần Thưởng: Kinh nghiệm & Lệnh Bài chuyển sinh.
Hoạt động Chuyển Sinh -  Cải Lão:

Nội dung: Người chơi sau khi tu luyện đạt cấp 200 có thể tiến hành gặp NPC Dịch chuyển tiến hành Chuyển sinh. Người chơi giao nộp 500 LB chuyển sinh và nhận được 50 điểm tiềm năng, trở về cấp 135 sau khi chuyển sinh.
Với mỗi mốc lần chuyển sinh tương ứng người chơi có thể nhận được quà tặng giá trị tổng lên đến 1 ức đồng thường, LB chuyển sinh, Mảnh kỹ năng đồng hành.